Vedtægter for Filskovs Fremtid ApS


1. Selskabets navn, hjemsted og formål
§ 1.
Selskabets navn er "Filskovs Fremtid ApS". Selskabets hjemsted er Filskov, Billund Kommune.

§ 2.
Selskabets formål er - til fremme af erhvervslivet i Filskov sogn og til styrkelse af bymiljøet i Filskov - at opføre eller erhverve, sælge eller udleje erhvervsbygninger i Filskov sogn og at udføre andre erhvervsfremmende aktiviteter, der har til formål at skabe eller bevare arbejdspladser i Filskov sogn.

2. Selskabets kapital og anparter

§ 3.
Selskabets anpartskapital udgør 559.000 kroner - skriver fem hundrede og ni og halvtreds tusinde kroner - fordelt i anparter á 1.000 kroner eller multipla heraf. Enhver bosiddende i Filskov sogn kan erhverve anparter. Desuden kan bestyrelsen skriftligt give tilladelse til, at andre end borgere i Filskov sogn kan erhverve anparter. Ingen nye anparter skal have særlige rettigheder, og for nye anparters omsættelighed gælder de samme regler. som er anført i §4 og §5. Bestående anpartshavere har ingen fortrinsret ved tegning af nye anparter.

§ 4.
Ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse, helt eller delvist

§ 5.
For at en overdragelse af en anpart kan noteres i selskabets anpartsbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, anparten overdrages til.

§ 6.
Anparter kan ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse overdrages til andre end borgere i Filskov sogn.

3. Udbytte

§ 7.
Der udbetales ikke udbytte til anpartshaverne.

4. Generalforsamling

§ 8.
Selskabets generalforsamlinger afholdes i Filskov.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel ved annonce i et lokalt ugeblad eller annonce indrykket på de lokale sider i et lokalt dækkende dagblad. Annoncen skal angive dagsorden for den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes:
 a) efter bestyrelsens beslutning.
 b) efter en ordinær generalforsamlings beslutning.
 c) efter skriftligt forlangende af anpartshavere med til sammen mindst 40 stemmer.
  Forlangendet skal angive hensigten med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er           meddelt bestyrelsen.

Forslag fra anpartshaverne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar det pågældende år.

Senest otte dage før generalforsamling fremlægges dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, på direktørens eller formandens bopæl til eftersyn for anpartshaverne, Ved ordinær generalforsamling fremlægges desuden årsregnskab med revisions-påtegning og årsberetning - underskrevet af direktion og bestyrelse.

§ 9.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:
 a) Valg af dirigent.
 b) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 c) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse samt forelæggelse af årsberetning,
 d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten.
 e) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 f) Valg af suppleant til bestyrelsen.
 g) Eventuelt.

§ 10.
På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på 1000 koner én stemme. Dog kan en anpartshaver højst have fem stemmer.

Ved beslutning om ændring af selskabets formål - §2 - har anpartshaverne dog stemmer efter anpartsbesiddelse.

Hvis anparten er erhvervet ved overdragelse, skal anparten være noteret på den overdragedes navn i selskabets anpartsbog senest én måned før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. En person kan højst have fuldmagt fra fem anpartshavere.

§ 11.
En stemmeberettiget anpartshaver kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 12.
Behandlede anliggender på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer.

Beslutning om ændringer af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræver dog, at 2/3 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af det på generalforsamlingen repræsenterede samlede antal stemmer.

Er ikke mindst 2/3 af det samlede antal stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af det på generalforsamlingen repræsentererede samlede antal stemmer, indkaldes snarest mulig til en ny generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede antal stemmer.

Ved beslutning om ændring af selskabets formål - §2 - kræves, at mindst 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af det på generalforsamlingen repræsenterede samlede antal stemmer. Er ikke mindst 2/3 af anpartskapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af det på generalforsamlingen repræsenterede antal stemmer, indkaldes snarest mulig til en ny generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede antal stemmer - dog stadig således, at anpartshaverne i beslutning om ændring af §2 har stemmer efter anpartsbesiddelse.

§ 13.
Den på generalforsamlingen valgte dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

§ 14.
En kort beretning over det, der sker på generalforsamlingen, indføres i en af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

5. Bestyrelse og direktion

§ 15.
Selskabet ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger selv formand.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, men genvælges skiftevis, således at der i lige årstal vælges to medlemmer.

§ 16.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner, det er påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav om det.

§ 17.
Bestyrelsen skal ansætte en direktør i selskabet og fastsætte vilkårene for dennes stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen - dog ikke som dens formand. Direktøren og bestyrelsen er ulønnet.

§ 18.
Selskabet tegnes:
 a) af den samlede bestyrelse.
 b) af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvor den ene skal være formanden.
 c) af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formanden, i forening med en direktør.

6. Regnskabsår

§ 19.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er dog perioden fra selskabets stiftelse 13. marts 1995 til 31. december 1995.

§ 20.
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette.

Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse eller til overførsel til næste års regnskab.

Således vedtaget.

Filskov, den 11. april 2017

Som bestyrelse:

Preben Hove Mikkelsen, Jørn Christian Arevad, Jan Petersen, Gorm Finn Petersen, Hans Aage Søgaard Nielsen ​