Sidste nyt:29. november 2022 stiftedes Filskovs Solenergi Aps. Bestyrelse Niels Muldbjerg (Direktør), Gorm Finn Pedersen, Claus Thorning, Jan Petersen og Lasse Kliver Sølund.


14. november 2022 afholdtes ekstra ordinær generalforsamling i Filskovs Fremtid ApS, CVR-nr. 18 53 48 43 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Skal Filskovs Fremtid Aps oprette et Solcelle Aps under Filskovs Fremtid Aps med henblik på investering i solceller i henhold til forslag fra advokat?

Ad 1. Som dirigent valgtes Jan Petersen, der konstaterede, at den samlede selskabskapital var repræsenteret, samt at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2. Claus Thorning, Niels Muldbjerg samt Jan Petersen redegjorde hver især for forløbets gang indtil nu og forslaget til oprettelse af et Solcelle Aps under Filskovs Fremtid Aps blev enstemmigt vedtaget.


29. september 2022. Bestyrelsesmøde. Formålet var en kort status på de forskellige projekter og vedtagelse af at lave et Aps:

- Udstykning v/mergelgraven ser ud til at køre ved kommunen. Claus Junge og Gorm lykkedes med at få en god dialog med kommunen.

- For at komme videre med solcelleprojektet, blev det besluttet at oprette et solcelle Aps og give advokaten lov til at oprette vedtægter.

Jan og Niels Muldbjerg laver et kaffemøde med Tinne Drejer Steffensen og iværksætter.


24. august 2022. Bestyrelsesmøde. Formålet var status på de forskellige projekter:

 Udstykning v/mergelgraven: Claus, Gorm og Johan melder ind til kommunen. Nu vil kommunen nok alligevel stå for udstykninger.

- Gorm har i mellemtiden fået svar fra biolog angående undersøgelse af udstyknings området. Den udgift hænger Filskovs Fremtid nok på indtil videre.

- Der var sat gang i projekt solceller. Niels kontaktet af Johan for at komme med bidrag til evaluering af solcelle projekt. Der blev vedtaget et udvalg hvor Robert, Claus Thorning og Niels Muldbjerg skal prøve at indhente informationer fra andre, som har prøvet at lave en solcelle park. Vi besluttede at undersøge muligheden for at lave et Aps under Filskovs Fremtid Aps og henvendte os samme aften til en advokat for at få et forslag til dette.

- Lasse og Claus Junge har prøvet at høre unge iværksættere om interessen for et iværksætter hus. Interessen er der men foreløbig vil man se tiden an til næste år bl.a. pga. corona.


19. april 2022: Ny ordinær generalforsamling.
Det blev enstemmigt vedtaget, at ændre vedtægter så bestyrelsen bliver fri for at annoncere generalforsamling i lokalt ugeblad.


19. april 2022: Ny ekstra ordinær generalforsamling. Det blev enstemmigt vedtaget, at ændre vedtægter så bestyrelsen bliver fri for at annoncere generalforsamling i lokalt ugeblad.


30. marts 2022: Filskovs Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling. Bestyrelsen uændret. Bestyrelsen besluttede at ville sætte midler af til initiering af kommunal- og lokalplan for Filskov med beløb op til 200.000 kr., da der intet sker fra kommunens side. De første arbejdsopgaver blev herefter uddelegeret. Det blev enstemmigt vedtaget, at ændre vedtægter så bestyrelsen bliver fri for at annoncere generalforsamling i lokalt ugeblad. Ny generalforsamling besluttet om 14 dage for endelig at godkende forslaget iht vedtægter. Endelig vil det blive undersøgt om det er ved at være tid til endnu en erhvervshal. 

 
26. august 2021: Bestyrelsesmøde udendørs med Claus Junge. Kommunen har udsat udstykninger til 24/25 og så galt proklameret borgermøde inden vi kan komme videre. Forskellige muligheder diskuteret bl.a. om vi selv skal investere i en lokalplan. Foreløbig gås i tænkeboks. Det blev vedtaget at Claus og Gorm prøver at gå til kommunen. 


24.marts 2021: Filskovs Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling. Bestyrelsen uændret. Alle bestyrelsesmedlemmer var enige om at investere nogle af foreningens midler, i stedet for negativ rente. Optegnelse for erhvervsdrivende i Filskov er blevet opdateret.  

03. marts 2021: Virtuelt bestyrelsesmøde, hvor Gorm redegjorde for mødet med Vestjysk Bank angående investering versus negative renter. Det blev besluttet at afholde generalforsamling d 24. marts. Kontaktudvalget har godkendt folderen omkring udstykningsplan for Filskov by ved mergelgraven og den er blevet afleveret til kommunen. Det er så vores håb, at kommunen vil vedtage en ny lokal plan over Filskov, hvilket kan tage flere år. Vores optegnelse over erhvervsdrivende er for gammel. Tommy ser på det. 


28. januar 2021: Bestyrelsesmøde v/Gorm, Odinsvej 29, 7200 Grindsted. Stikord til beskrivelse af nye udstykninger i Filskov udfærdiget. Claus Thorning sørger for udkast til en tekst. Den Jyske Sparekasse har fusioneret med Vestjysk Bank og kræver legitimation fra alle i bestyrelsen samt kopi af vedtægter og kopi af seneste 2 referater af generalforsamlinger. Det blev drøftet om vi fortsat skal betale negativ rente eller investere. Gorm / Jan sat på opgaven. Kan vi eventuelt samle alle erhvervsdrivende i og omkring Filskov til et arrangement? Måske - men først til august/september - grundet Corona. 


17. august 2020: Bestyrelsesmøde ved Filskov Kro udendørs pga. Corona. Claus Junge, som Filskovs Fremtid`s repræsentant v/Billunds Erhvervsfremme, deltager. Der blev drøftet løst og fast om nye udstykninger af byggegrunde - både private- og Erhvervsgrunde. 

26. marts 2020: Filskovs Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling den 26. marts 2020 over Skype pga. Corona situationen. Robert Terkelsen afviklede generalforsamlingen som dirigent.
Bestyrelsen valgte Lasse Kliver Juhl i stedet for Hans Aage Søgaard Nielsen der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Hans Aage Søgaard Nielsen ville gerne fortsætte som suppleant.  

9. marts 2020: Møde på Filskov Skole med Johan og Holger, som orienterer om udvikling af et livskraftigt samfund på landet anvendt på Filskov - Hanne Tanvigs tretrinsmodel

19. november 2019:  Bestyrelsesmøde Filskov Kro. Invitation til møde med Johan og Holger. Datoer diskuteres.


13. august 2019: Gorm orienterer Kontaktudvalget om mødet med kommunen.


24. juni 2019:  Bestyrelsesmøde Filskov Kro. Gorm orienterer om møde med kommunen.

27. maj 2019:  Bestyrelsesmøde Filskov Kro. Ikke flere industrigrunde diskuteres.


05. april 2019: Filskov Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling iht. vedtægter den 05. april 2019 på Filskov Kro.

Bestyrelsen vælger Claus Thorning ind i stedet for Jørn Arevad der ønsker at udtræde. Som suppleant valgtes Preben Hove Mikkelsen igen. 


12. marts 2019: Bestyrelsesmøde Filskov Kro. Dato for generalforsamling fastsættes.

11. november 2018: Bestyrelsesmøde Filskov Kro kl 1930.

17. april 2018: Bestyrelsesmøde Filskov Kro kl 1700.
Tommy Christensen tiltræder bestyrelsen i stedet for Preben Hove Mikkelsen, som ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Tommy Christensen tiltræder som direktør i stedet for Lars Klingenberg Poulsen.


12. april 2018: Ejerbog opdateret og komplet. Erhvervsstyrelsens virk.dk opdateret med legale ejere over 5%: Den Jyske Sparekasse 31,3 %. Reelle ejere under 5%: Bestyrelsen

10. april 2018: referat af generalforsamling færdigt.

05. april 2018: fortegnelse over anpartshavere fra 1998 "støvet" op.


 04. april 2018: Filskov Fremtid Aps afholder ordinær generalforsamling iht. vedtægter den 04. april 2018 kl. 1900 på Filskov Kro. 

 Bestyrelsen uændret med Tommy Christensen som ny suppleant.


 16. februar 2018: Filskovs Fremtid Aps ´s hjemmeside  genopstår. 

 09. februar 2018: email adresse er igen etableret og brugbar